Logo MSK CzestMAN

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

Deklaracja dostępności strony MSK CzestMAN

MSK CzestMAN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MSK CzestMAN.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre linki w treści zawierają fragment adresu URL;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 • na stronie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, o czym użytkownik nie jest ostrzegany;
 • niektóre elementy nawigacji nie zawierają semantycznego opisu przeznaczonego dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami;
 • na stronie znajdują się mapy, które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • na stronie znajdują się materiały linkowane ze źródeł zewnętrznych na które redaktorzy strony nie maja wpływu;
 • na stronie mogą znajdować się również treści archiwalne opublikowane przed 23.09.2019 i nie poddawane od tego czasu modyfikacjom.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny korzystając z dostępnych narzędzi:
European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu , wynik: 99.92 %
Utilitia https://validator.utilitia.pl/analyses/new , wynik: 7,7/10

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Woźniak.
 • E-mail: biuro(at)man.pcz.pl
 • Telefon: 34 3250 299

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MSK CzestMAN
 • Adres: ul. Dabrowskiego 71
 • E-mail: >biuro(at)man.pcz.pl
 • Telefon: 34 3250 299

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.