Logo MSK CzestMAN

Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN

PRACE-LAB Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

Logo projektu pracelab

PRACE-LAB to projekt realizowany w Polsce, oferujący zaawansowane usługi obliczeniowe oraz składowania danych, wspierający środowiska naukowe w kraju i Europie oraz badania przemysłowe w gospodarce. Najnowocześniejsza i największa infrastruktura obliczeniowa o najwyższym standardzie niezawodności.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych. Dzięki realizacji prac rozwojowych planowana jest poprawa pozycji polskiego sektora ICT poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Celem bezpośrednim projektu jest budowa szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC (ang. High Performance Computing) złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi oraz udostępnienie jednostkom naukowym i przedsiębiorstwom w oparciu o tę infrastrukturę usług dla prac badawczo-rozwojowych i działań komercyjnych. Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2023 i obejmować będzie budowę wyspecjalizowanych laboratoriów, gwarantujących najwyższą jakość świadczonych usług.

Strona projektu PRACE-LAB
Rozszerzony opis projektu PRACE-LAB
Logo projektu PIONIER-LAB

Głównym celem projektu PIONIER-LAB jest zapewnienie wsparcia w zakresie technologii ICT dla użytkowników prowadzących badania wykraczające poza obszar ICT, umożliwiając tym samym prowadzenie interdyscyplinarnych badań w kluczowych obszarach badawczych w ekosystemie PIONIER-LAB. Ponadto, celem Projektu jest również umożliwienie prowadzenia badań w kluczowych obszarach z zakresu nowych technologii związanych z Internetem społecznościowym, bezpiecznym e-handlem oraz sieciami nowych generacji.
Osiągnięcie celów Projektu będzie możliwe dzięki budowie zintegrowanego ekosystemu zaawansowanych infrastruktur badawczych w następujących domenach:

  • Bezpieczeństwo sieciowe, obejmujące infrastrukturę związaną z ochroną sieci i systemów obliczeniowych opartą na adaptacyjnych i inteligentnych systemach wykrywaniem ataków i ochrony danych.
  • Rozproszone systemy transakcyjne, obejmujące infrastrukturę badawczą związaną z rozproszonymi rejestrami do badań nad nowymi technologiami w zakresie zapewnienia spójności danych w sieciach p2p.
  • Sztuczna inteligencja, obejmującą inteligentne systemy wspomagania decyzji, automatycznego wnioskowania oraz autonomicznego podejmowania decyzji na podstawie wyuczonych wzorców oraz ich ciągłego udoskonalania na podstawie nowych danych.
  • Internet społecznościowy, obejmujący nowe technologie i rozwiązania istotne z punktu widzenia indywidualnych potrzebach użytkowników i umożliwiające wdrożenie innowacyjnych i spersonalizowanych usług społeczeństwa informacyjnego.
  • Technologie multimedialne, obejmujące systemy interaktywne, multimedia wysokiej jakości, VR i AR.
  • Technologie sieciowe, obejmujące nowoczesne systemy transmisji, zarówno światłowodowej jak i bezprzewodowej na poziomie regionalnych ośrodków naukowo- badawczych.

Strona projektu PIONIER-LAB
Logo Funduszy Europejskich Flaga Rzeczypospolitej Polskiej  Flaga UE

Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji.

Logo projektu KMD

Celem projektu jest opracowanie i dostarczenie produkcyjnych usług przechowywania, dostępu oraz zabezpieczania danych i zarządzania metadanymi a także integracji rozwiązań dla przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych na bazie rozproszonej infrastruktury. Infrastruktura i usługi będą umożliwiały zintegrowaną oraz profesjonalną, wiarygodną i efektywną ekonomicznie realizację podstawowych procesów przechowywania i zarządzania danymi oraz ich przetwarzania, które są obecnie prowadzone niezależnie i równolegle przez wiele instytucji i firm.

Projekt MAN-HA

Logo projektu manha

MAN-HA jest projektem finansowanym z funduszy EU i realizowanym przez polskie jednostki MAN i KDM na potrzeby społeczeństwa ICT (instytucji akademickich, badawczo-rozwojowych, administracyjnych, rządowych, instytutów PAN oraz studentów i firm badawczych). Celem projektu jest integracja wybranych usług dostępnych w sieci PIONIER oraz wypracowanie nowych usług o następujących cechach: zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo, łatwość dostępu, wsparcie dla mechanizmów federacyjnych, praca w środowisku chmurowym. MAN-HA jest kontynuacją prac prowadzonych wcześniej przez członków konsorcjum PIONIER w projektach takich jak: PLATON, NewMAN i KMD/KMD2 oraz aktywnościach związanych z CERT PIONIER i Bibliotekami Cyfrowymi.

Strona projektu MAN-HA
Portal usługowy projektu MAN-HA: cloud.pionier.net.pl

Laboratorium pilotażowe systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB)

Logo projektu miclab

Projekt MICLAB tworzy sprzyjające warunki do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w obszarze e-Science w zakresie wdrażania zaawansowanych usług informatycznych i informacyjnych dla środowiska naukowo-akademickiego. Działania przewidziane w projekcie wpisują się w cel działania 2.3. Szczegółowego Opisu Priorytetów, tj. zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu wynika z potrzeby uwzględnienia specyfiki wykorzystania współczesnych architektur obliczeniowych w strategicznych dziedzinach nauki i techniki. Projekt pilotażowego laboratorium stanowi zatem odpowiedź na potrzeby badań współczesnej i przyszłej nauki w zakresie rozwoju zróżnicowanych aplikacji użytkowników. Sprzyjać on będzie postępowi naukowemu i technicznemu, prowadzącemu do osiągnięcia zdecydowanie wyższego poziomu efektywności wykorzystania infrastruktury informatycznej nauki, a także rozszerzając skalę badanych zjawisk.

Strona projektu MICLAB

Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych

Logo projektu platon

Rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce.

Projekt PLATON zakłada stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER. Usługami tymi są: Usługi wideokonferencji: realizowane na drodze budowy wysokiej jakości, bezpiecznego systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER, który umożliwi zarówno połączenia punkt-punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewni możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia. Usługi eduroam: prosty i bezpieczny roaming osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez uruchomienie we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowych bezpiecznych systemów dostępu do sieci bezprzewodowej. Usługi kampusowe: zbudowane będą w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach wraz z wdrożeniem systemu zintegrowanych usług zarządzania zasobami gridowymi. Usługi powszechnej archiwizacji: udostępnienie w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych jako wartości dodanej do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER. Usługa, zwiększająca ochronę danych w czasie rzeczywistym, jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych. Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD: udostępnienie środowisku naukowemu krajowej platformy dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD i świadczenie w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji, popularyzacji nauki i telemedycyny.

Strona projektu Platon
Portal usługowy projektu Platon: cloud.pionier.net.pl

New-MAN

Logo projektu newman

Celem projektu NewMAN była rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Strona projektu NewMAN

CLUSTERIX

Logo projektu clusterix

Krajowy Klaster Linuksowy to jeden z najszybszych rozproszonych superkomputerów w Europie. Instalacja szkieletowa zbudowana została z lokalnych klastrów PC o architekturze 64-bitowej, połączonych dedykowanymi kanałami na bazie krajowej sieci PIONIER.

Rozszerzony opis projektu CLUSTERIX